Study promotional policy

Study promotional policy

Năm học 2015 – 2016

I.HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA:

A.HỌC PHÍ BA CHƯƠNG TRÌNH

 

Thời gian khuyến học Cả Năm 1 Học Kỳ
01/05/2015 – 14/06/2015 15% 7%
15/06/2015 – 14/07/2015 12% 6%
15/07/2015 – 14/08/2015 9% 5%
15/08/2015 – 15/01/2016 5% 2%

B.HỌC PHÍ MỘT CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Cả Năm 1 Học Kỳ
QUỐC TẾ 4% 2%
BỘ GD & ĐT 2%

 

         *Lưu ý: Chính sách khuyến học không áp dụng trong các trường hợp sau:

             – Học phí Ba chương trình, Học phí Chương trình Quốc tế đóng theo học phần hoặc hàng tháng

           – Học phí Chương trình Bộ GD & ĐT đóng theo học kỳ, học phần hoặc hàng tháng

 II.Chính sách ưu đãi khi học sinh chuyển lên bâc học tiếp theo   (lớp 1 – lớp 6 –   lớp 9)

  • Giảm thêm 5% học phí cho học sinh đang học tại Trường.
  • Giảm thêm 2% học phí cho học sinh mới chuyển đến.

 

 III. Trường hợp là anh chị em ruột:

Đối tượng Ba chương trình Một chương trình
Từ học sinh thứ 2 trở đi 5% 2%